Vásárlási feltételek

Általános szerződési feltételek
Adatkezelési tájékoztató
Általános szerződési feltételek

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Ezen szerződési feltételek a AlfaMed Kft (1094 Budapest, Páva utca 17.), mint eladó (a továbbiakban: eladó) által a www.pulzusmeres.hu és a www.polarora.hu domainekhez tartozó weboldalon történő értékesítésekre vonatkoznak, és szerves részét képezik az egyes vevőkkel (a továbbiakban: vevő) kötött adásvételi, illetve szállítási szerződéseknek, alkalmazásuk kötelező – kivéve, ha a felek írásban kifejezetten más, az alábbiaktól eltérő feltételekben állapodnak meg.

I. A SZERZŐDÉS MEGKÖTÉSE

1. A szerződés megkötésére, valamint a szerződés módosítására írásban tett ajánlat ajánlati kötöttséget nem eredményez – kivéve, ha az ajánlatban kötöttségi idő került meghatározásra.
2. A felek kötelezettségeik teljesítése során egymás közötti érintkezésükben érvényesnek csak és kizárólag az írásos érintkezést ismerik el, és a faxon, e-mailben való írásos közlést is ilyennek tekintik.
3. A katalógusban, prospektusban, az internetes honlapon közölt adatok, így az árut bemutató fénykép is, csupán tájékoztató jellegűek és kötelezettség alapjául nem szolgálnak. Az ajánlathoz tartozó dokumentumok, így a műszaki leírások, méretvázlatok, rajzok, ábrák, súlyadatok és egyéb műszaki adatok a mérvadóak. Az eladó által a vevővel írásban közölt árak, valamint a vevők részére átadott árlistában közölt árak – az árlistában, illetve az ajánlatban közölt határidőn belül – az eladót kötik.
4. A felek közötti szerződés akkor jön létre, amikor a megrendelt árut és az eladó által kiállított számlát a vevő átveszi és az áruk ellenértékét maradéktalanul kiegyenlíti.
5. Az eladó jogosult általa meghatározott esetekben – a nem azonnali fizetés mellett történő vásárlások esetén – a vevőktől a fizetésre vonatkozóan garanciát kérni és csak a garancia nyújtása esetén a vevő részére árut eladni, árut részére kiadni. A felek megállapodnak abban, hogy lehetséges garanciának elfogadják az óvadékot, jelzálogot, bankgaranciát, ügyvédi letétet. A felek a garanciákat nem kizárólagosan határozták meg, a fent említettek közül bármelyiket nyújthatja a vevő.
6. Az eladó fenntartja magának az ajánlat, valamint a termékhez tartozó valamennyi dokumentáció és ennek összes melléklete vonatkozásában a tulajdon- és szerzői jogot, ezeket előzetes írásbeli engedélye nélkül sem nyilvánosságra hozni, sem sokszorosítani, sem másnak továbbadni nem szabad. A vevő tudomásul veszi, hogy a fenti szerződéses kikötés megsértése esetén az eladó a vonatkozó peres és peren kívüli eljárásokat haladéktalanul megindítja.

II. A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA

1. A megkötött szerződést a felek csak közös egyetértéssel és írásban módosíthatják. Ezen szerződési feltételek I/4. pontjában foglaltak szerinti vásárlásnál a szerződés módosítására a számla kiállításáig, illetve a megrendelésnek az eladó részéről történő átvételéig van lehetőség, minden esetben az eladó kifejezett írásbeli egyetértése esetén.

III. A TELJESÍTÉS

1. Az eladó a szerződésben meghatározott módon és időben köteles teljesíteni azzal, hogy jogosult az előteljesítésre, amit a vevő köteles elfogadni. Az előteljesítésről az eladó a vevőt írásban köteles értesíteni – a teljesítést megelőző 5 munkanappal.
2. A teljesítés helye az eladó telephelye, ahol a vevő köteles a mennyiségi átvételnek eleget tenni, az ezzel kapcsolatos esetleges kifogásait is ekkor közölheti az eladóval. Az árunak az eladó telephelyéről történő elszállítása a vevő feladata. Az áru szállításával kapcsolatban kötött megállapodás az eladó és a vevő között módosíthatja a teljesítés helyét, amely ezen esetben a szerződő felek között létrejött megállapodás szerinti telephely. A teljesítés helyén az áru átvételével a kárveszély átszáll a vevőre. Az áru átvétele az árunak az eladó telephelyén a raktárból történő kiadással, míg az ettől eltérő helyen történő teljesítés esetén a szállítóeszközzel a közösen megállapodott telephelyre történő beállással történik meg. Azon esetben, ha a teljesítéskor a teljesítés helyén a vevő elmulasztja az átvételt, nem gondoskodik igazolt képviselőről, vagy az árunak a szállítóeszközről történő lerakásáról, az eladó – választása szerint – jogosult az árut a vevő költségére és felelősségére az eladó telephelyére visszaszállítani és az áru ellenértékét leszámlázni a vevőnek – az előleg beszámítása mellett. Ilyen esetekben a kárveszélyt a vevő viseli.
3. A vevő által megjelölt személyt az eladó minden esetben köteles vizsgálat nélkül a vevő jogszerű képviselőjének tekinteni.
4. A felek eladó szállítása esetén kötelesek a rakományra biztosítást kötni, melynek díja a vevőt terheli.
5. A felek megállapodnak abban, hogy amennyiben jogszabályi rendelkezés vagy a felek megállapodása értelmében az eladó a szerződés tárgyát képező áruhoz termékleírást, műszaki dokumentációt illetve használati útmutatót, stb. köteles biztosítani, úgy a felek a nyomtatott írásos dokumentációval egyenértékűként fogadják el az elektronikus formában a vevő rendelkezésére bocsátott termékleírást, műszaki dokumentációt, használati útmutatót, stb. is.

IV. FIZETÉSI FELTÉTELEK

1. A vevő az áru ellenértékét az áru átvételével egyidejűleg köteles megfizetni, ha a felek között eltérő megállapodás nincs hatályban.
2. Az eladó köteles a vevőnek egyéni kedvezmény keretében írásba foglalt megállapodás alapján az áru ellenértékének kifizetésére a különszerződésben megjelölt fizetési határidőt biztosítani. A vevő az eladó által biztosított fizetési határidőt és a fizetés módját az áruval kapcsolatban kiállított számla átvételével fogadja el.
3. A vevő tudomásul veszi, hogy az eladó által részére biztosított fizetési határidő elmulasztása esetén késedelmi kamatot köteles fizetni – a kamat mértéke évi 20 %.
4. A vevő tudomásul veszi, hogy a vételár teljes mértékben történő kifizetéséig az áru az eladó tulajdonát képezi, a tulajdonjog a megrendelőre a megrendelésben rögzített, kiszámlázott vételár maradéktalan megfizetésével egyidejűleg száll át. A megrendelő eddig az időpontig nem jogosult a leszállított áruval sajátjaként rendelkezni, azt elidegeníteni. Ennek megfelelően az áruval sajátjaként nem rendelkezhet, azt nem építheti be, nem értékesítheti tovább, valamint a teljes vételár kifizetéséig az árunak a vevő birtokában kell maradnia. A megrendelt áru a megrendelő részére történő átadásával a kárveszélyviselés a megrendelőre száll át. A vevő nem fizetés esetén köteles az eladó felszólítására megjelölni azt a helyet ahol a még ki nem fizetett árut tartja. A vevő már jelen szerződési feltételek elfogadásával hozzájárul ahhoz, hogy harminc napi fizetési késedelem esetén az eladó visszaszállíthatja a teljes árukészletet.

V. SZAVATOSSÁG, JÓTÁLLÁS

1. A vevő a teljesítés helyén köteles a mennyiségi átvételt lebonyolítani, az eladóval az esetleges mennyiségi kifogásait közölni. A zárt csomagolásban történt értékesítés esetén a vevő jogosult kifogásait utóbb is közölni, azonban az eladó akkor köteles az ekkor közölt kifogást elfogadni, ha a vevő hitelt érdemlően bizonyítja, hogy a mennyiségi hiány ténylegesen fennállt, és a vevő ezen követelését az eladó a saját beszerzési forrása ellen is érvényesíteni tudja.
2. Az áruval kapcsolatos minőségi kifogást a vonatkozó és a kifogás bejelentésekor hatályban lévő szabályok szerint teheti meg a vevő, illetve ezen jogszabályok alapján köteles az eladó a kifogással kapcsolatos intézkedéseket megtenni.
3. A vevő tudomásul veszi, hogy a minőségi kifogást olyan módon és formában köteles megtenni, hogy az eladó a kifogást a gyártóhoz, illetve a beszerzési forrás felé továbbítani tudja, az ezzel kapcsolatos igénye érvényesítésének akadálya ne legyen, így köteles jegyzőkönyvet felvenni, szakértőt bevonni, stb.
4. Ha a vevő az átvett áru minőségére vonatkozóan kifogást terjeszt elő, de nem tesz eleget az V. 3. pontban foglalt kötelezettségének, akkor az eladó felhívhatja a vevőt a szavatossági igénnyel érintett terméknek az eladó telephelyére a vevő költségén történő beszállítására. Az eladó a szavatossági igény jogosságának megállapítására szakértői vizsgálatot végeztethet, melynek költségét a vevői igény alaptalansága esetén a vevő köteles viselni.
5. Az eladó elhárít minden olyan kifogással kapcsolatos intézkedést, amely a vevő szerződésszegésével, vagy nem az áru jellegének megfelelő felhasználásával hozható összefüggésbe, vagy ha a kifogást nem a megfelelő formában és módon közlik az eladóval.
6. A vevő tudomásul veszi, hogy a minőségi kifogásait az eladó székhelyén az eladó által kiállított számlán megjelölt címre, írásban köteles megtenni.
7. A kifogás megtételére az áru átvételétől számított tíz nap áll rendelkezésre, zárt csomagolásban történt értékesítés esetén a csomagolás felbontásától számított tíz napon belül van lehetőség kifogás előterjesztésére.
8. Az eladó kizárja szavatossági felelősségét mindazon esetekben, amikor az áru beépítése, összeszerelése, üzembe helyezése nem az erre felhatalmazott szakember közreműködésével történt.

VI. ELÁLLÁSI JOG

1. A vevőnek joga van az áru átvételétől számított 14 naptári napon belül a szerződéstől indokolás nélkül elállni. Az eladó köteles haladéktalanul, de legkésőbb az elállást követő 14 napon belül a teljes vételárat visszatéríteni. A visszatérítést eladó visszatarthatja míg a vevő a terméket vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte; a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni. Az elállási jog gyakorlása miatt az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket a vevő viseli, és az eladó követelheti az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő károkat. A termék tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges mértékű kipróbálást meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért felelősséggel tartozik, azt meg kell térítenie eladó részére. A vevőt egyéb költség nem terheli. A vevő köteles a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket.
2. A vevő nem gyakorolhatja elállási jogát olyan áru vásárlása esetén, amelynek ára a pénzpiac eladó által nem irányítható ingadozástól függ, illetve olyan áru esetében, amely a vevő személyéhez kötött vagy kifejezetten az ő kérésére állították elő, vagy amely természeténél fogva nem szolgáltatható vissza vagy gyorsan romlandó.
Ugyancsak nem gyakorolhatja a vevő az elállási jogát ha a nyolc munkanapos elállási határidő lejárta előtt az értékesítő a teljesítést a fogyasztó beleegyezésével megkezdte valamint hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépi szoftver példányára vonatkozó szerződés esetében, ha a csomagolást a vevő felbontotta.
3. Ha az áru árát részben vagy egészben az eladó, vagy harmadik személy (hitelintézet, pénzügyi vállalkozás) által nyújtott kölcsön fedezi, a vevő elállási jogának gyakorlása a kölcsönszerződést is felbontja. A vevő az eladónak a kölcsön felbontásából eredő kárát nem köteles megtéríteni, kamat, egyéb költség sem követelhető tőle. Az eladó követelheti a vevőtől a kölcsönszerződés megkötéséből eredő kárának megtérítését, feltéve, ha azt kár elemeinek és összegszerűségének meghatározásával kifejezetten kikötötte. Harmadik személy által nyújtott kölcsön esetén a fenti rendelkezéseket akkor kell alkalmazni, amennyiben a kölcsönszerződés a pénzügyi intézmény és az eladó előzetes megállapodásán alapul.

VII. A SZERZŐDÉSRE IRÁNYADÓ JOG

A szerződő felek tudomásul veszik, hogy a közöttük létrejött szerződésre a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyve és a vonatkozó egyéb jogszabályok az irányadók.

VIII. A JOGVITÁK ELDÖNTÉSE

1. A szerződő felek tudomásul veszik, hogy a vitás kérdéseket elsősorban békés úton próbálják rendezni.
2. A szerződő felek közötti vitás kérdések eldöntésére az eladó és a vevő kikötik az eladó székhelye szerint illetékes bíróság kizárólagos hatáskörét és illetékességét.

Ezen szerződési feltételek 2011. november 30-án lépnek hatályba és visszavonásig vannak érvényben az Alfamed Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaságnál (1094 Budapest, Páva utca 17.) történt vásárlásokkal kapcsolatban. A vevő a számla átvételével tudomásul veszi az ezen szerződési feltételekben foglaltakat.
A vevő tudomásul veszi, hogy az egyes szerződésekben egyedileg meghatározott feltételeken kívül minden egyes vásárlására a fenti szerződési feltételek is vonatkoznak.
Az eladó vállalja, hogy ezen szerződési feltételeit a a www.polarora.hu (www.pulzusmeres.hu) weblapon közzé teszi, valamint az esetleges változásokról a vevőket hasonló módon tájékoztatja.

Az árváltozás jogát fenntartjuk!

Adatkezelési tájékoztató

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

Az Alfamed Kft. tiszteletben tartja adatai védelmét, és biztonságos felhasználói élményt kíván nyújtani Önnek. Az alábbi adatvédelmi nyilatkozatban tájékoztatjuk arról, hogy milyen adatokat gyűjtünk, miközben Ön a termékeinket és szolgáltatásainkat használja, valamint hogy miként használjuk és kezeljük ezeket az adatokat. Arról is tájékoztatjuk, hogy hol találhat további információkat személyes adatai kezelésének módjáról, valamint a személyes adataival kapcsolatban Önt megillető jogokról.

A SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELE

Amikor igénybe veszi a szolgáltatásunkat, személyes adatokat gyűjthetünk Önről. Az adatokat kizárólag a kérdéses szolgáltatás nyújtására használjuk fel, semmilyen más célra nem. Az Alfamed Kft. senkinek nem teszi közzé, nem adja át és nem értékesíti az Ön adatait, kivéve, ha azt a törvény kötelező rendelkezései megkövetelik.

HOGYAN KEZELJÜK SZEMÉLYES ADATAIT?

Amikor az Alfamed Kft. szolgáltatásainak igénybevételéhez felhasználói fiókot hoz létre, néhány személyes adatának megadását kérjük (pl. a nevét, e-mail-címét és lakcímét). Ezekre az adatokra azért van szükségünk, hogy szolgáltatásainkkal személyre szabott élményt nyújtsunk Önnek. Személyes adatait kizárólag az adatvédelmi nyilatkozatban felsorolt és a szolgáltatásokkal kapcsolatos célokból kezeljük. Szolgáltatóinkat alaposan megválogatjuk, és biztosítjuk, hogy megfeleljenek az iparágra vonatkozó, biztonságos és megbízható adatkezeléssel kapcsolatos előírásoknak.

BIZTONSÁG

A személyes adatok nyújtása során mindig vannak kockázatok, akár személyesen, akár telefonon vagy az interneten keresztül, akár egyéb technológiákat alkalmazva történik. Nincs olyan rendszer vagy technológia, amely teljesen biztonságos és véd az illetéktelen hozzáféréstől vagy hackerektől. Az Alfamed Kft. megteszi a szükséges óvintézkedéseket annak érdekében, hogy megakadályozza az Ön személyes adataihoz való jogosulatlan hozzáférést vagy azok illetéktelen használatát.

HOGYAN KEZELJÜK SZEMÉLYES ADATAIT?

Az Alfamed Kft. szolgáltatása a megrendelt termék postázására illetve személyes átvételére vonatkozik. Külön kérjük hozzájárulását a külön engedélyt igénylő adatok kezelését végző valamennyi szolgáltatás esetén.

SZEMÉLYES ADATOK TÁROLÁSA

Adatbázisunkat naprakészen kívánjuk tartani, ezért rendszeresen töröljük az elavult és felesleges személyes adatokat. A személyes adatokat csak a gyűjtés céljának teljesítéséig vagy a törvények szerint előírt ideig tároljuk. Javasoljuk, hogy bizonyos időközönként ellenőrizze személyes adatai pontosságát, és javítsa azokat, ha szükséges. A megadott adatok pontosságáért Ön a felelős.

AZ ÖN JOGAI

Minden esetben joga van ahhoz, hogy hozzáférjen a személyes adataihoz. Kérése teljesítése érdekében a személyazonossága ellenőrzéséhez további adatokat kérhetünk Öntől.

Minden esetben joga van ahhoz, hogy megtiltsa a direkt marketinget. Amennyiben nem szeretne e-maileket kapni az Alfamed Kft-től, kérjük, kövesse a „leiratkozásra” vonatkozó utasításokat. Ha van felhasználói fiókja, ezt megteheti közvetlenül a szolgáltatásunkon keresztül. Az Alfamed Kft. nem továbbítja, és nem osztja meg promóciós célokra a levelezési listákat harmadik felekkel. A szolgáltatásokkal kapcsolatos e-mailek (pl. vásárlás megerősítése stb.) általában nem kínálják fel a leiratkozás lehetőségét, mivel az Ön által kért szolgáltatás nyújtásához szükségesek.

Joga van ahhoz, hogy helyesbítse vagy törölje a személyes adatait. Amennyiben törölni szeretné az adatait, töröljük a felhasználói hitelesítő adatait, valamint az Önnel kapcsolatos valamennyi adatot. A törölt adatok nem állíthatók helyre. Miután töröltük a személyes adatait, csak akkor használhatja a szolgáltatásainkat, ha új felhasználói fiókot hoz létre. Bizonyos adatait, például a vásárlási adatait egy adott ideig megőrizzük a törvény kötelező rendelkezéseinek értelmében.

Az Alfamed Kft. nem végez a jogszabályok által említett profilalkotást. Továbbá nem hoz automatikus döntéseket az Ön magatartása alapján.

Egyes szolgáltatásainkban a hozzájárulását kérjük. Csak abban az esetben kérjük a hozzájárulását, amikor az szükséges a szolgáltatás nyújtásához. Joga van bármikor visszavonni a hozzájárulását. Hozzájárulását a szolgáltatáson belül vonhatja vissza. Egyes szolgáltatások esetében azonban a hozzájárulás visszavonása megakadályoz minket abban, hogy szolgáltatást nyújtsunk Önnek.

Amennyiben felmerül a személyes adataival való visszaélés gyanúja, panaszt tehet az adatvédelmi ombudsmannál vagy más hatóságnál.

ÜGYFÉLADATOK FELHASZNÁLÁSA MARKETINGCÉLOKRA

Amikor feliratkozik a hírlevélre vagy regisztrál, a hozzájárulását kérjük az Alfamed Kft. marketingüzeneteinek fogadására. Amennyiben a hozzájárulását adja, üzeneteket kaphat az Alfamed Kft.-től, amelyek lehetnek például hírlevelek, információk új termékekről és szolgáltatásokról. Bizonyos anyagokkal megcélozhatunk adott felhasználócsoportokat, például preferált sport vagy használt készülék alapján.

Bármikor visszavonhatja marketingcélokra adott hozzájárulását az Alfamed Kft.-től kapott marketingüzenetekre vagy szolgáltatásokra vonatkozóan. A hozzájárulás visszavonásával töröljük a nevét az összes olyan Alfamed Kft. marketinglistáról, amelyeken szerepel. Az Alfamed Kft. senkinek nem értékesíti, és senkinek nem adja át az ügyféladatokat.

WEBÁRUHÁZ

Az Alfamed Kft. web áruháza, egy nyilvános kiskereskedelmi szolgáltatás, amelyen keresztül regisztrált ügyfélként termékeket vásárolhat. A termék kiszállítása érdekében elmentjük az Ön által megadott címet, telefonszámot valamint az e-mail-címét, hogy tájékoztatni tudjuk a szállítás előrehaladásáról. Amennyiben a rendelés feladásakor ügyfélfiókot hoz létre, az adatait tároljuk a további vásárlások megkönnyítése érdekében.

További információért kérjük, vegye fel a kapcsolatot ügyfélszolgálatunkkal: pulzusmeres@pulzusmeres.hu